Merge branch 'master' of ssh://git.samba.org/data/git/samba into wspp-schema
[sfrench/samba-autobuild/.git] / m4 / check_python.m4
2009-03-20 Andrew BartlettMerge branch 'master' of ssh://git.samba.org/data/git...
2009-03-20 Jelmer VernooijMerge branch 'master' of git://git.samba.org/samba...
2009-03-15 Jelmer VernooijMerge branch 'sharedm4' of /home/jelmer/samba4
2009-03-15 Jelmer Vernooijpython: Always run with the same version of Python...
2009-01-21 Jelmer VernooijMerge branch 'master' of ssh://git.samba.org/data/git...
2009-01-21 Jelmer VernooijMove check_python.m4 to common m4 directory.