docs-xml: change http://samba.org to https://www.samba.org
[sfrench/samba-autobuild/.git] / docs-xml / structure.svg
docs-xml/structure.svg