[GLUE] Rsync SAMBA_3_2_0 SVN r25598 in order to create the v3-2-test branch.
[sfrench/samba-autobuild/.git] / WHATSNEW.txt
1                    ==============================
2                    Release Notes for Samba 3.2.x
3                              XX ##, 200Y
4                    ==============================
5