sfrench/cifs-2.6.git
2007-10-11 Thomas Gleixnerx86: Fix the $(ARCH) dependent help output in the top...
2007-10-11 Thomas Gleixnerx86: remove migration makefile tweaks
2007-10-11 Thomas Gleixnerx86: Add feature-removal entry for bzImage symlinks
2007-10-11 Thomas Gleixneri386/x86_64: move headers to include/asm-x86
2007-10-11 Thomas Gleixnerx86: sanitize pathes arch/x86/kernel/cpu/Makefile
2007-10-11 Thomas Gleixnerx86: sanitize pathes arch/x86/kernel/Makefile_64
2007-10-11 Thomas Gleixnerx86: sanitize pathes arch/x86/kernel/Makefile_32
2007-10-11 Thomas Gleixnerx86_64: move kernel
2007-10-11 Thomas Gleixnerx86_64: move ia32
2007-10-11 Thomas Gleixnerx86_64: move oprofile
2007-10-11 Thomas Gleixnerx86_64: move mm
2007-10-11 Thomas Gleixnerx86_64: move boot
2007-10-11 Thomas Gleixnerx86_64: move boot
2007-10-11 Thomas Gleixnerx86_64: move boot
2007-10-11 Thomas Gleixnerx86_64: move pci
2007-10-11 Thomas Gleixnerx86_64: move vdso
2007-10-11 Thomas Gleixnerx86_64: move lib
2007-10-11 Thomas Gleixnerx86_64: move kernel/cpufreq
2007-10-11 Thomas Gleixnerx86_64: move kernel/acpi
2007-10-11 Thomas Gleixnerx86_64: move crypto
2007-10-11 Thomas Gleixneri386: move kernel
2007-10-11 Thomas Gleixneri386: move kernel/cpu
2007-10-11 Thomas Gleixneri386: move video
2007-10-11 Thomas Gleixneri386: move oprofile
2007-10-11 Thomas Gleixneri386: move mach-voyager
2007-10-11 Thomas Gleixneri386: move xen
2007-10-11 Thomas Gleixneri386: move mach-es7000
2007-10-11 Thomas Gleixneri386: move mach-default
2007-10-11 Thomas Gleixneri386: move mm
2007-10-11 Thomas Gleixneri386: move boot
2007-10-11 Thomas Gleixneri386: move boot
2007-10-11 Thomas Gleixneri386: move boot
2007-10-11 Thomas Gleixneri386: move mach-generic
2007-10-11 Thomas Gleixneri386: move mach-visws
2007-10-11 Thomas Gleixneri386: move pci
2007-10-11 Thomas Gleixneri386: move power
2007-10-11 Thomas Gleixneri386: move lib
2007-10-11 Thomas Gleixneri386: move math-emu
2007-10-11 Thomas Gleixneri386: move kernel/cpu/mtrr
2007-10-11 Thomas Gleixneri386: move kernel/cpu/cpufreq
2007-10-11 Thomas Gleixneri386: move kernel/cpu/mcheck
2007-10-11 Thomas Gleixneri386: move kernel/acpi
2007-10-11 Thomas Gleixneri386: move crypto
2007-10-11 Thomas Gleixnerx86_64: prepare shared mm/Makefile
2007-10-11 Thomas Gleixnerx86_64: prepare shared mm/fault.c
2007-10-11 Thomas Gleixnerx86_64: prepare shared mm/pageattr.c
2007-10-11 Thomas Gleixnerx86_64: prepare shared mm/k8topology.c
2007-10-11 Thomas Gleixnerx86_64: prepare shared mm/extable.c
2007-10-11 Thomas Gleixnerx86_64: prepare shared mm/numa.c
2007-10-11 Thomas Gleixnerx86_64: prepare shared mm/mmap.c
2007-10-11 Thomas Gleixnerx86_64: prepare shared mm/init.c
2007-10-11 Thomas Gleixnerx86_64: prepare shared mm/ioremap.c
2007-10-11 Thomas Gleixnerx86_64: prepare shared mm/srat.c
2007-10-11 Thomas Gleixnerx86_64: prepare shared boot/compressed/Makefile
2007-10-11 Thomas Gleixnerx86_64: prepare shared boot/compressed/head.S
2007-10-11 Thomas Gleixnerx86_64: prepare shared boot/compressed/vmlinux.scr
2007-10-11 Thomas Gleixnerx86_64: prepare shared boot/compressed/vmlinux.lds
2007-10-11 Thomas Gleixnerx86_64: prepare shared boot/compressed/misc.c
2007-10-11 Thomas Gleixnerx86_64: prepare shared pci/Makefile
2007-10-11 Thomas Gleixnerx86_64: prepare shared pci/mmconfig.c
2007-10-11 Thomas Gleixnerx86_64: prepare shared pci/k8-bus.c
2007-10-11 Thomas Gleixnerx86_64: prepare shared lib/Makefile
2007-10-11 Thomas Gleixnerx86_64: prepare shared lib/copy_user.S
2007-10-11 Thomas Gleixnerx86_64: prepare shared lib/memset.S
2007-10-11 Thomas Gleixnerx86_64: prepare shared lib/io.c
2007-10-11 Thomas Gleixnerx86_64: prepare shared lib/csum-partial.c
2007-10-11 Thomas Gleixnerx86_64: prepare shared lib/delay.c
2007-10-11 Thomas Gleixnerx86_64: prepare shared lib/putuser.S
2007-10-11 Thomas Gleixnerx86_64: prepare shared lib/bitops.c
2007-10-11 Thomas Gleixnerx86_64: prepare shared lib/usercopy.c
2007-10-11 Thomas Gleixnerx86_64: prepare shared lib/getuser.S
2007-10-11 Thomas Gleixnerx86_64: prepare shared lib/csum-wrappers.c
2007-10-11 Thomas Gleixnerx86_64: prepare shared lib/memmove.c
2007-10-11 Thomas Gleixnerx86_64: prepare shared lib/copy_user_nocache.S
2007-10-11 Thomas Gleixnerx86_64: prepare shared lib/memcpy.S
2007-10-11 Thomas Gleixnerx86_64: prepare shared lib/rwlock.S
2007-10-11 Thomas Gleixnerx86_64: prepare shared lib/clear_page.S
2007-10-11 Thomas Gleixnerx86_64: prepare shared lib/csum-copy.S
2007-10-11 Thomas Gleixnerx86_64: prepare shared lib/bitstr.c
2007-10-11 Thomas Gleixnerx86_64: prepare shared lib/copy_page.S
2007-10-11 Thomas Gleixnerx86_64: prepare shared lib/iomap_copy.S
2007-10-11 Thomas Gleixnerx86_64: prepare shared lib/thunk.S
2007-10-11 Thomas Gleixnerx86_64: prepare shared kernel/acpi/Makefile
2007-10-11 Thomas Gleixnerx86_64: prepare shared kernel/acpi/sleep.c
2007-10-11 Thomas Gleixnerx86_64: prepare shared kernel/acpi/wakeup.S
2007-10-11 Thomas Gleixnerx86_64: prepare shared kernel/Makefile
2007-10-11 Thomas Gleixnerx86_64: prepare shared kernel/pci-gart.c
2007-10-11 Thomas Gleixnerx86_64: prepare shared kernel/syscall.c
2007-10-11 Thomas Gleixnerx86_64: prepare shared kernel/machine_kexec.c
2007-10-11 Thomas Gleixnerx86_64: prepare shared kernel/verify_cpu.S
2007-10-11 Thomas Gleixnerx86_64: prepare shared kernel/head.S
2007-10-11 Thomas Gleixnerx86_64: prepare shared kernel/tsc.c
2007-10-11 Thomas Gleixnerx86_64: prepare shared kernel/entry.S
2007-10-11 Thomas Gleixnerx86_64: prepare shared kernel/genapic_flat.c
2007-10-11 Thomas Gleixnerx86_64: prepare shared kernel/kprobes.c
2007-10-11 Thomas Gleixnerx86_64: prepare shared kernel/process.c
2007-10-11 Thomas Gleixnerx86_64: prepare shared kernel/x8664_ksyms.c
2007-10-11 Thomas Gleixnerx86_64: prepare shared kernel/init_task.c
2007-10-11 Thomas Gleixnerx86_64: prepare shared kernel/ldt.c
2007-10-11 Thomas Gleixnerx86_64: prepare shared kernel/crash_dump.c
next