[ARM] 4569/1: ep93xx_gpio_irq_type(): fix spurious enumeration offset for FGPIO handling