x86, documentation: nmi_watchdog=2 works on x86_64
[sfrench/cifs-2.6.git] / Documentation / nmi_watchdog.txt
2008-03-27 Marcin Slusarzx86, documentation: nmi_watchdog=2 works on x86_64
2005-04-16 Linus TorvaldsLinux-2.6.12-rc2 v2.6.12-rc2