net: ena: remove redundant parameter in ena_com_admin_init()
authorArthur Kiyanovski <akiyano@amazon.com>
Thu, 11 Oct 2018 08:26:25 +0000 (11:26 +0300)
committerDavid S. Miller <davem@davemloft.net>
Thu, 11 Oct 2018 17:13:51 +0000 (10:13 -0700)
commitf1e90f6e2c1fb0e491f910540314015324fed1e2
tree2b0d8ecb982969e956217dafe56a281c7c8d8998
parent87731f0c681c9682c5521e5197d89e561b7da395
net: ena: remove redundant parameter in ena_com_admin_init()

Remove redundant spinlock acquire parameter from ena_com_admin_init()

Signed-off-by: Arthur Kiyanovski <akiyano@amazon.com>
Signed-off-by: David S. Miller <davem@davemloft.net>
drivers/net/ethernet/amazon/ena/ena_com.c
drivers/net/ethernet/amazon/ena/ena_com.h
drivers/net/ethernet/amazon/ena/ena_netdev.c