W1: fix memset size error
authorLi Zefan <lizf@cn.fujitsu.com>
Thu, 15 Nov 2007 00:58:34 +0000 (16:58 -0800)
committerLinus Torvalds <torvalds@woody.linux-foundation.org>
Thu, 15 Nov 2007 02:45:36 +0000 (18:45 -0800)
commite9b5a495dc23f58ecaa9517f1ff4dd9ac724935f
tree0aeb25c5af3b54b45822db61a85d0735d5cba35a
parent3cc2c17700c98b0af778566b0af6292b23b01430
W1: fix memset size error

The size argument passed to memset is wrong.

Signed-off-by Li Zefan <lizf@cn.fujitsu.com>
Acked-by: Evgeniy Polyakov <johnpol@2ka.mipt.ru>
Signed-off-by: Andrew Morton <akpm@linux-foundation.org>
Signed-off-by: Linus Torvalds <torvalds@linux-foundation.org>
drivers/w1/masters/ds2490.c