Documentation: modern versions of ceph are not backed by btrfs
authorJeff Layton <jlayton@kernel.org>
Tue, 5 Mar 2019 12:34:41 +0000 (07:34 -0500)
committerIlya Dryomov <idryomov@gmail.com>
Tue, 5 Mar 2019 17:55:18 +0000 (18:55 +0100)
commitd11ae8e0a76afc506071831854348f2ea1f3290e
tree3938185047d2d6e0f8cdab5f6236f6d551b30da4
parentb9f6d447a6f67b2acc3c4a9d9adc2508986e8df9
Documentation: modern versions of ceph are not backed by btrfs

[ Update the links too. ]

Signed-off-by: Jeff Layton <jlayton@kernel.org>
Signed-off-by: Ilya Dryomov <idryomov@gmail.com>
Documentation/filesystems/ceph.txt