net: ena: update driver version from 2.0.1 to 2.0.2
authorArthur Kiyanovski <akiyano@amazon.com>
Mon, 19 Nov 2018 10:05:22 +0000 (12:05 +0200)
committerDavid S. Miller <davem@davemloft.net>
Mon, 19 Nov 2018 23:13:00 +0000 (15:13 -0800)
commit4c23738a3f9f203a9b41c89e030eaa8ee241f90f
tree7d69b94604c49e503d0a26fc9e40dc6e9b79417e
parent58a54b9c62e206b8d5f6e59020bcb178fc271d8e
net: ena: update driver version from 2.0.1 to 2.0.2

Update driver version due to critical bug fixes.

Signed-off-by: Arthur Kiyanovski <akiyano@amazon.com>
Signed-off-by: David S. Miller <davem@davemloft.net>
drivers/net/ethernet/amazon/ena/ena_netdev.h