net: ena: update driver version to 2.0.1
authorArthur Kiyanovski <akiyano@amazon.com>
Thu, 11 Oct 2018 08:26:26 +0000 (11:26 +0300)
committerDavid S. Miller <davem@davemloft.net>
Thu, 11 Oct 2018 17:13:51 +0000 (10:13 -0700)
commit3a7b9d8ddd200bdafaa3ef75b8544d2403eaa03b
tree124394bf673a24cb4411cb1a51760c3fdef5b718
parentf1e90f6e2c1fb0e491f910540314015324fed1e2
net: ena: update driver version to 2.0.1

Signed-off-by: Arthur Kiyanovski <akiyano@amazon.com>
Signed-off-by: David S. Miller <davem@davemloft.net>
drivers/net/ethernet/amazon/ena/ena_netdev.h