Merge tag 'vfio-ccw-20200206' of https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git...
authorVasily Gorbik <gor@linux.ibm.com>
Tue, 11 Feb 2020 19:14:28 +0000 (20:14 +0100)
committerVasily Gorbik <gor@linux.ibm.com>
Tue, 11 Feb 2020 19:14:28 +0000 (20:14 +0100)
commit2c25b3f68e9236365d2beaa032cc6d2a160df084
treea36ff398a8df49ff2d92c6b3b8217d096c7aa820
parent11f0446534679e0a77441a19a65ed8b4a3d475f0
parentdbaf10027ae92a66f0dfad33e1e3453daa16373f
Merge tag 'vfio-ccw-20200206' of https://git./linux/kernel/git/kvms390/vfio-ccw into HEAD

fix style of SPDX License Identifier

* tag 'vfio-ccw-20200206' of https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/kvms390/vfio-ccw:
  vfio-ccw: Use the correct style for SPDX License Identifier

Link: https://lkml.kernel.org/r/20200206170331.1032-1-cohuck@redhat.com
Signed-off-by: Vasily Gorbik <gor@linux.ibm.com>