Merge tag 'armsoc-dt' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/soc/soc
[sfrench/cifs-2.6.git] / Documentation / translations / zh_CN / process / programming-language.rst
1 .. include:: ../disclaimer-zh_CN.rst
2
3 :Original: :ref:`Documentation/process/programming-language.rst <programming_language>`
4 :Translator: Alex Shi <alex.shi@linux.alibaba.com>
5
6 .. _cn_programming_language:
7
8 程序设计语言
9 ============
10
11 内核是用C语言 [c-language]_ 编写的。更准确地说,内核通常是用 ``gcc`` [gcc]_
12 在 ``-std=gnu89`` [gcc-c-dialect-options]_ 下编译的:ISO C90的 GNU 方言(
13 包括一些C99特性)
14
15 这种方言包含对语言 [gnu-extensions]_ 的许多扩展,当然,它们许多都在内核中使用。
16
17 对于一些体系结构,有一些使用 ``clang`` [clang]_ 和 ``icc`` [icc]_ 编译内核
18 的支持,尽管在编写此文档时还没有完成,仍需要第三方补丁。
19
20 属性
21 ----
22
23 在整个内核中使用的一个常见扩展是属性(attributes) [gcc-attribute-syntax]_
24 属性允许将实现定义的语义引入语言实体(如变量、函数或类型),而无需对语言进行
25 重大的语法更改(例如添加新关键字) [n2049]_
26
27 在某些情况下,属性是可选的(即不支持这些属性的编译器仍然应该生成正确的代码,
28 即使其速度较慢或执行的编译时检查/诊断次数不够)
29
30 内核定义了伪关键字(例如, ``pure`` ),而不是直接使用GNU属性语法(例如,
31 ``__attribute__((__pure__))`` ),以检测可以使用哪些关键字和/或缩短代码, 具体
32 请参阅 ``include/linux/compiler_attributes.h``
33
34 .. [c-language] http://www.open-std.org/jtc1/sc22/wg14/www/standards
35 .. [gcc] https://gcc.gnu.org
36 .. [clang] https://clang.llvm.org
37 .. [icc] https://software.intel.com/en-us/c-compilers
38 .. [gcc-c-dialect-options] https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/C-Dialect-Options.html
39 .. [gnu-extensions] https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/C-Extensions.html
40 .. [gcc-attribute-syntax] https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/Attribute-Syntax.html
41 .. [n2049] http://www.open-std.org/jtc1/sc22/wg14/www/docs/n2049.pdf