Update to V9.0.0 (2009-12)
[obnox/wireshark/wip.git] / diameter / gqpolicy.xml
2009-11-16 etxrabUpdate 3GPP/ETSI AVP:s
2009-08-18 etxrabFrom Mathias de Paulis Nilsson:
2009-07-08 etxrabFrom Magnus Sörman:
2008-02-16 etxrabMinor AVP edits.
2008-02-12 etxrabAs we don't destinguish between the application ID...
2007-07-12 martinmAdd some AVPs used with Rq interface (same appid as Gq)
2007-06-12 martinmDiameter update: