Update to V9.0.0 (2009-12)
[obnox/wireshark/wip.git] / diameter / etsie2e4.xml
2009-11-13 etxrabUpdate ETSI AVP:s
2009-07-08 etxrabFrom Magnus Sörman:
2008-02-12 etxrabAs we don't destinguish between the application ID...
2008-02-11 etxrabUpdates according to ETSI ES 283 026 V1.6.0 (2008-02)
2007-11-16 etxrabFrom Martin Gignac:
2007-11-08 etxrab- "Location-Information" is grouped.
2007-07-10 martinmAdd ETSI e2/e4 Diameter applications