Add git url for slides to last page
[obnox/slides/2016-04-vault.git] / Samba_Logo_4c-grey-bbbbbb-256.png
Samba_Logo_4c-grey-bbbbbb-256.png