Merge branch 'v3-2-test' of ssh://git.samba.org/data/git/samba into ctdb-merge
[nivanova/samba-autobuild/.git] / source3 / modules / vfs_tsmsm.c
2008-01-24 Alexander BokovoyMerge branch 'v3-2-test' of ssh://git.samba.org/data...
2008-01-18 Alexander BokovoyMerge DMAPI fixes from CTDB Samba
2008-01-17 Derrell LipmanMerge branch 'v3-2-test' of ssh://git.samba.org/data...
2008-01-17 Alexander BokovoyRemove is_remotestorage() call from VFS. We already...
2008-01-17 Alexander BokovoyRework of VFS is_offline() function to only return...
2008-01-17 Alexander BokovoyFix more VFS API mixup with offline files
2008-01-16 Alexander BokovoyMerge branch 'v3-2-test' of ssh://git.samba.org/data...
2008-01-16 Simo SorceMerge branch 'v3-2-test' of ssh://git.samba.org/data...
2008-01-16 Alexander BokovoyMerge branch 'ctdb-merge' into v3-2-test
2008-01-16 Alexander BokovoyMerge branch 'v3-2-test' of ssh://git.samba.org/data...
2008-01-16 Alexander BokovoyAdd offline storage support with Tivoli Storage Manager...