s3:registry: use delete_reg_subkey() in reg_deletekey()