Merge branch 'v4-0-test' of ssh://git.samba.org/data/git/samba into v4-0-wsgi
[kai/samba.git] / PFIF.txt
2008-02-09 Jelmer VernooijMerge branch 'v4-0-trivial' into v4-0-python
2008-01-28 Andrew BartlettMerge branch 'v4-0-test' of git://git.samba.org/samba...
2008-01-23 Andrew BartlettMerge branch 'v4-0-test' of git://git.samba.org/samba...
2008-01-23 Andrew TridgellAdded PFIF notice to Samba 4.0 tree