Move build farm template files to their own subdirectory so that their
[kai/samba.git] / testsuite / build_farm / template / basicsmb.smb.conf.preexec_close
1 preexec close = yes
2 preexec = /bin/sh PREFIX/lib/preexec