c8ab3852e2770d367c91c0905c2764ac43be214d
[kai/samba.git] / packaging / RedHat / samba.log
1 /var/log/samba/log.nmb {
2     postrotate
3         /usr/bin/killall -HUP nmbd
4     endscript
5 }
6
7 /var/log/samba/log.smb {
8     postrotate
9         /usr/bin/killall -HUP smbd
10     endscript
11 }