sync with SAMBA_2_2
[kai/samba.git] / packaging / RedHat / samba.log
1 /var/log/samba/log.nmbd {
2     postrotate
3         /usr/bin/killall -HUP nmbd
4     endscript
5 }
6
7 /var/log/samba/log.smbd {
8     postrotate
9         /usr/bin/killall -HUP smbd
10     endscript
11 }