sync with SAMBA_2_2
[kai/samba.git] / packaging / Caldera / OpenServer / pkg / Install
1 custom -p SKUNK2000:Samba -i -z `pwd`/archives/FLOPPY