script/autobuild.py: try make test TESTS=samba3.*ktest for samba-systemkrb5