Merge branch 'v4-0-test' of ssh://git.samba.org/data/git/samba into registry
[kai/samba-autobuild/.git] / testdata / samba3 / registry.tdb
2007-10-10 Jelmer Vernooijr9830: Fix support for importing registry values. Exten...
2007-10-10 Jelmer Vernooijr9806: Some more test data
2007-10-10 Jelmer Vernooijr9785: Add some testdata