Fixes for typos. Thank-you PC Oota.
[kai/samba-autobuild/.git] / merged-branches.txt
2008-09-14 Stefan MetzmacherMerge Samba3 and Samba4 together
2008-09-11 Stefan Metzmacherprepare merging Samba3 and Samba4 together.