Merge branch 'v3-2-test' of ssh://git.samba.org/data/git/samba into v3-2-test
[kai/samba-autobuild/.git] / PFIF.txt
2008-01-23 Andrew TridgellMerge branch 'v3-2-test' of ssh://git.samba.org/data...
2008-01-23 Andrew TridgellAdded PFIF notice to Samba 3.2 tree