Merge branch 'v3-2-test' of ssh://git.samba.org/data/git/samba into ctdb-merge
[kai/samba-autobuild/.git] / PFIF.txt
2008-01-24 Alexander BokovoyMerge branch 'v3-2-test' of ssh://git.samba.org/data...
2008-01-24 Derrell LipmanMerge branch 'setxattr-dos-mode' into v3-2-test
2008-01-23 Andrew TridgellMerge branch 'v3-2-test' of ssh://git.samba.org/data...
2008-01-23 Andrew TridgellAdded PFIF notice to Samba 3.2 tree