python: Give precedence to Samba's syspath over the already set system one.
[ira/wip.git] / PFIF.txt
2008-01-23 Andrew BartlettMerge branch 'v4-0-test' of git://git.samba.org/samba...
2008-01-23 Andrew TridgellAdded PFIF notice to Samba 4.0 tree