Merge branch 'master' of ssh://git.samba.org/data/git/samba
authorAlexander Bokovoy <ab@samba.org>
Sat, 8 Aug 2009 05:07:24 +0000 (08:07 +0300)
committerAlexander Bokovoy <ab@samba.org>
Sat, 8 Aug 2009 05:07:24 +0000 (08:07 +0300)
docs-xml/Makefile

index 717d0679fe1c46284081c57ad2d3d10e59b6c388..40a6c7b6102a1effba506eb357508b35c989c903 100644 (file)
@@ -153,10 +153,10 @@ $(PSDIR)/%.ps: %/index.xml $(PSDIR) xslt/latex.xsl %-images-eps
        $(DBLATEX) $(DBLATEX_OPTIONS) -I $*/images -t ps -o $@ $<
 
 %.eps: %.svg
-       $(INKSCAPE) -z -f $< --export-eps=$@
+       $(INKSCAPE) -z -f $(abspath $<) --export-eps=$(abspath $@)
 
 %.png: %.svg
-       $(INKSCAPE) -z -f $< --export-png=$@
+       $(INKSCAPE) -z -f $(abspath $<) --export-png=$(abspath $@)
 
 %.eps: %.png
        $(PNGTOPNM) $< | $(PNMTOPS) > $@