r7822: fixing specfiles after removing testprns
authorGerald Carter <jerry@samba.org>
Tue, 21 Jun 2005 22:13:58 +0000 (22:13 +0000)
committerGerald (Jerry) Carter <jerry@samba.org>
Wed, 10 Oct 2007 15:57:22 +0000 (10:57 -0500)
(This used to be commit 9ca00d6b5abba7ff3ecd3de88215129d8f4640e3)

packaging/Fedora/samba.spec.tmpl
packaging/RedHat/samba.spec.tmpl

index 7fde5c0e9a512ade36c12a098a052b6eefa54868..dce4b62ae61eb03626b863a07e2d1c9bb3b480b4 100644 (file)
@@ -359,7 +359,6 @@ fi
 %{_libdir}/samba/idmap/idmap*.so
 %{_includedir}/libsmbclient.h
 %{_bindir}/testparm
-%{_bindir}/testprns
 %{_bindir}/smbpasswd
 # %{_bindir}/make_printerdef
 %{_bindir}/wbinfo
@@ -382,7 +381,6 @@ fi
 %{_mandir}/man1/profiles.1*
 %{_mandir}/man1/smbcquotas.1*
 %{_mandir}/man1/testparm.1*
-%{_mandir}/man1/testprns.1*
 %{_mandir}/man5/smb.conf.5*
 %{_mandir}/man5/lmhosts.5*
 %{_mandir}/man8/smbpasswd.8*
@@ -390,13 +388,6 @@ fi
 %{_mandir}/man8/winbindd.8*
 %{_mandir}/man1/vfstest.1*
 
-# #%lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/make_smbcodepage.1*
-#%lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/testparm.1*
-#%lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/testprns.1*
-#%lang(ja) %{_mandir}/ja/man5/smb.conf.5*
-#%lang(ja) %{_mandir}/ja/man5/lmhosts.5*
-#%lang(ja) %{_mandir}/ja/man8/smbpasswd.8*
-
 %changelog
 * Fri Jan 16 2004 Gerald (Jerry) Carter <jerry@samba,org>
 - Removed ChangeLog entries since they are kept in CVS
index dc15a5acc3ea092117f04e48b2d4e612f5741740..4f253910d5a2789311f055357ff4e9c9f4ae35d2 100644 (file)
@@ -125,7 +125,7 @@ mkdir -p $RPM_BUILD_ROOT%{prefix}/lib/samba/vfs
 mkdir -p $RPM_BUILD_ROOT%{prefix}/{lib,include}
 
 # Install standard binary files
-for i in nmblookup smbclient smbpasswd smbstatus testparm testprns \
+for i in nmblookup smbclient smbpasswd smbstatus testparm \
        rpcclient smbspool smbcacls smbcontrol wbinfo smbmnt net \
        smbcacls pdbedit tdbbackup smbtree ntlm_auth smbcquotas
 do
@@ -413,7 +413,6 @@ fi
 %{prefix}/bin/smbspool
 %{prefix}/bin/rpcclient
 %{prefix}/bin/testparm
-%{prefix}/bin/testprns
 %{prefix}/bin/findsmb
 %{prefix}/bin/smbstatus
 %{prefix}/bin/nmblookup