Merge branch 'v4-0-test' of ssh://git.samba.org/data/git/samba into v4-0-python
[ira/wip.git] / source4 / selftest / target / Samba4.pm
index 87a86ef06fe51bd4cb30f7be5364343436902c47..fba0f6a6f854b375e19c5b0c9168d319de0f325d 100644 (file)
@@ -660,12 +660,12 @@ nogroup:x:65534:nobody
        my @provision_options = ();
        push (@provision_options, "NSS_WRAPPER_PASSWD=\"$nsswrap_passwd\"");
        push (@provision_options, "NSS_WRAPPER_GROUP=\"$nsswrap_group\"");
-       if (defined($ENV{PROVISION_PYTHON})) {
-               push (@provision_options, "$self->{bindir}/smbpython");
-               push (@provision_options, "$self->{setupdir}/provision.py");
-       } else {
+       if (defined($ENV{PROVISION_EJS})) {
                push (@provision_options, "$self->{bindir}/smbscript");
                push (@provision_options, "$self->{setupdir}/provision");
+       } else {
+               push (@provision_options, "$self->{bindir}/smbpython");
+               push (@provision_options, "$self->{setupdir}/provision.py");
        }
        push (@provision_options, split(' ', $configuration));
        push (@provision_options, "--host-name=$netbiosname");