2fffd6e452773f80b22bb580b7ac70796cb363a5
[ira/wip.git] / source / librpc / idl-deps.pl
1 #!/usr/bin/perl
2 use strict;
3
4 my %vars = ();
5
6 foreach(@ARGV) {
7         push (@{$vars{IDL_FILES}}, $_);
8         my $b = $_; $b =~ s/.*\/(.*?).idl$/$1/;
9         push (@{$vars{IDL_HEADER_FILES}}, "librpc/gen_ndr/$b.h");
10         push (@{$vars{IDL_NDR_PARSE_H_FILES}}, "librpc/gen_ndr/ndr_$b.h");
11         push (@{$vars{IDL_NDR_PARSE_C_FILES}}, "librpc/gen_ndr/ndr_$b.c");
12         push (@{$vars{IDL_NDR_CLIENT_C_FILES}}, "librpc/gen_ndr/ndr_$b\_c.c");
13         push (@{$vars{IDL_NDR_CLIENT_H_FILES}}, "librpc/gen_ndr/ndr_$b\_c.h");
14         push (@{$vars{IDL_SWIG_FILES}}, "librpc/gen_ndr/$b.i");
15         push (@{$vars{IDL_NDR_SERVER_C_FILES}}, "librpc/gen_ndr/ndr_$b\_s.c");
16         push (@{$vars{IDL_NDR_EJS_C_FILES}}, "librpc/gen_ndr/ndr_$b\_ejs.c");
17         push (@{$vars{IDL_NDR_EJS_H_FILES}}, "librpc/gen_ndr/ndr_$b\_ejs.h");
18 }
19
20 foreach (keys %vars) {
21         print "$_ = " . join (' ', @{$vars{$_}}) . "\n";
22 }