build: recognise manpages keyword
[ira/wip.git] / buildtools / waf-1.5.13-fixed
1 #!/usr/bin/env python
2 # encoding: ISO8859-1
3 # Thomas Nagy, 2005-2010
4
5 """
6 Redistribution and use in source and binary forms, with or without
7 modification, are permitted provided that the following conditions
8 are met:
9
10 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
11    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
12
13 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
14    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
15    documentation and/or other materials provided with the distribution.
16
17 3. The name of the author may not be used to endorse or promote products
18    derived from this software without specific prior written permission.
19
20 THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR "AS IS" AND ANY EXPRESS OR
21 IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
22 WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
23 DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT,
24 INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
25 (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
26 SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
27 HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
28 STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING
29 IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
30 POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
31 """
32
33 import os, sys
34 if sys.hexversion<0x203000f: raise ImportError("Waf requires Python >= 2.3")
35
36 if 'PSYCOWAF' in os.environ:
37         try:import psyco;psyco.full()
38         except:pass
39
40 VERSION="1.5.13"
41 REVISION="69589a40088c927dc55b024ed1cdff64"
42 INSTALL=''
43 C1='#.'
44 C2='#$'
45 cwd = os.getcwd()
46 join = os.path.join
47
48 WAF='waf'
49 def b(x):
50         return x
51
52 if sys.hexversion>0x300000f:
53         WAF='waf3'
54         def b(x):
55                 return x.encode()
56
57 def err(m):
58         print(('\033[91mError: %s\033[0m' % m))
59         sys.exit(1)
60
61 def unpack_wafdir(dir):
62         f = open(sys.argv[0],'rb')
63         c = "corrupted waf (%d)"
64         while 1:
65                 line = f.readline()
66                 if not line: err("run waf-light from a folder containing wafadmin")
67                 if line == b('#==>\n'):
68                         txt = f.readline()
69                         if not txt: err(c % 1)
70                         if f.readline()!=b('#<==\n'): err(c % 2)
71                         break
72         if not txt: err(c % 3)
73         txt = txt[1:-1].replace(b(C1), b('\n')).replace(b(C2), b('\r'))
74
75         import shutil, tarfile
76         try: shutil.rmtree(dir)
77         except OSError: pass
78         try:
79                 for x in ['Tools', '3rdparty']:
80                         os.makedirs(join(dir, 'wafadmin', x))
81         except OSError:
82                 err("Cannot unpack waf lib into %s\nMove waf into a writeable directory" % dir)
83
84         os.chdir(dir)
85         tmp = 't.tbz2'
86         t = open(tmp,'wb')
87         t.write(txt)
88         t.close()
89
90         try:
91                 t = tarfile.open(tmp)
92                 for x in t: t.extract(x)
93                 t.close()
94         except:
95                 os.chdir(cwd)
96                 try: shutil.rmtree(dir)
97                 except OSError: pass
98                 err("Waf cannot be unpacked, check that bzip2 support is present")
99
100         for x in ['Tools', '3rdparty']:
101                 os.chmod(join('wafadmin',x), 493)
102
103         os.unlink(tmp)
104
105         if sys.hexversion>0x300000f:
106                 sys.path = [join(dir, 'wafadmin')] + sys.path
107                 import py3kfixes
108                 py3kfixes.fixdir(dir)
109
110         os.chdir(cwd)
111
112 def test(dir):
113         try: os.stat(join(dir, 'wafadmin')); return os.path.abspath(dir)
114         except OSError: pass
115
116 def find_lib():
117         name = sys.argv[0]
118         base = os.path.dirname(os.path.abspath(name))
119
120         #devs use $WAFDIR
121         w=test(os.environ.get('WAFDIR', ''))
122         if w: return w
123
124         #waf-light
125         if name.endswith('waf-light'):
126                 w = test(base)
127                 if w: return w
128                 err("waf-light requires wafadmin -> export WAFDIR=/folder")
129
130         dir = "/lib/%s-%s-%s/" % (WAF, VERSION, REVISION)
131         for i in [INSTALL,'/usr','/usr/local','/opt']:
132                 w = test(i+dir)
133                 if w: return w
134
135         #waf-local
136         s = '.%s-%s-%s'
137         if sys.platform == 'win32': s = s[1:]
138         dir = join(base, s % (WAF, VERSION, REVISION))
139         w = test(dir)
140         if w: return w
141
142         #unpack
143         unpack_wafdir(dir)
144         return dir
145
146 wafdir = find_lib()
147 w = join(wafdir, 'wafadmin')
148 t = join(w, 'Tools')
149 f = join(w, '3rdparty')
150 sys.path = [w, t, f] + sys.path
151
152 if __name__ == '__main__':
153         import Scripting
154         Scripting.prepare(t, cwd, VERSION, wafdir)
155
156 #==>

158 #<==