janitor duty (merges from 3.0) and cleanup compiler warning on SuSE 9 in the end...
[gd/samba/.git] / swat / lang / ja / help / welcome.html
index fee6d2084ae28e67dbf04ec8b5e25538989d6014..240ad22ceff5d7827a38148d6862a6bc63b145df 100644 (file)
@@ -1,86 +1,69 @@
-<h2>SWAT : Samba Web Administration Tool !</h2>
-
-<p>Samba\82Ì\90Ý\92è\82Í\8fã\82Ì\83{\83^\83\93\82ð\83N\83\8a\83b\83N\82µ\82Ä\8ds\82¢\82Ü\82·\81B </p>
-
-<h3>\83h\83L\83\85\83\81\83\93\83g</h3>
-
-<ul>
-  <li><b>\93±\93ü\95Ò</b><ul>
-      <li><a href="/swat/ja/help/samba-j.html" target="docs">Samba\93ú\96{\8cê\94Å\82É\82Â\82¢\82Ä</a>
-      <li><a href="/swat/ja/help/samba-func.html" target="docs">Samba \8b@\94\\8fÚ\8d×</a> - Windows NT\82Æ\82Ì\8b@\94\\94ä\8a
-      <li><a href="/swat/ja/help/samba2.html" target="docs">Samba 2.0 \90V\8b@\94\\8fÐ\89î</a> 
-      <li><a href="/swat/ja/help/sambafaq.html" target="docs">Samba FAQ \82æ\82­\82 \82é\8e¿\96â</a> 
-      
-      <li><a href="/swat/ja/help/encrypt-passwd.html" target="docs">Windows 98/Me, Windows NT 4.0, Windows 2000\82Å\82Ì\92\8d\88Ó\8e\96\8d\80</a> 
-      <li><a href="/swat/ja/help/HowToUseSamba/index.html" target="docs">Samba\82É\82æ\82é\83t\83@\83C\83\8b\83T\81[\83o\8d\\92z\96@(Samba\93ü\96å)</a>
-      <li><a href="/swat/using_samba/ja/index.html" target="docs">Using Samba(\96|\96ó\94Å)</a>
-    </ul>
-  
-  <li><b>\83f\81[\83\82\83\93</b> <ul>
-      <li><a href="/swat/ja/help/smbd.8.html" target="docs">smbd</a> - \83t\83@\83C\83\8b\8b¤\97L\83T\81[\83r\83X\83f\81[\83\82\83\93 
-      <li><a href="/swat/ja/help/nmbd.8.html" target="docs">nmbd</a> - \83l\81[\83\80 \83T\81[\83r\83X\83f\81[\83\82\83\93 
-    </ul>
-  
-  <li><b>\8aÇ\97\9d\83\86\81[\83e\83B\83\8a\83e\83B</b> <ul>
-      <li><a href="/swat/ja/help/smbstatus.1.html" target="docs">smbstatus</a> - \8c»\8dÝ\82Ì Samba \82Ö\82Ì\90Ú\91±\8fó\8bµ\82ð\95ñ\8d\90
-      <li><a href="/swat/ja/help/swat.8.html" target="docs">SWAT</a> - Samba Web \8aÇ\97\9d\83c\81[\83\8b
-      <li><a href="/swat/ja/help/smbpasswd.8.html" target="docs">smbpasswd</a> - \83\86\81[\83U\82Ì SMB \83p\83X\83\8f\81[\83h\82Ì\95Ï\8dX
-      <li><a href="/swat/ja/help/make_smbcodepage.1.html" target="docs">make_smbcodepage</a> - \83R\81[\83h\83y\81[\83W\92è\8b`\83t\83@\83C\83\8b\82Ì\8dì\90¬
-      <li><a href="/swat/ja/help/testparm.1.html" target="docs">testparm</a> - smb.conf \90Ý\92è\83t\83@\83C\83\8b\93à\95\94\82Ì\90³\93\96\90«\82ð\8c\9f\8d¸ 
-      <li><a href="/swat/ja/help/testprns.1.html" target="docs">testprns</a> - smbd \82Å\97L\8cø\82È\83v\83\8a\83\93\83^\96¼\82©\82Ç\82¤\82©\82Ì\8c\9f\8d¸
-      <li><a href="/swat/ja/help/smbmnt.8.html" target="docs">smbmnt(8)</a> - SMB \83t\83@\83C\83\8b\83V\83X\83e\83\80\82Ì\83}\83E\83\93\83
-      <li><a href="/swat/ja/help/smbmount.8.html" target="docs">smbmount(8)</a> - SMB \83t\83@\83C\83\8b\83V\83X\83e\83\80\82Ì\83}\83E\83\93\83
-<!--      <li><a href="/swat/ja/help/smbumount.8.html" target="docs">smbumount(8)</a> - 
-        \88ê\94Ê\83\86\81[\83U\82É\82æ\82é\83A\83\93\83}\83E\83\93\83g  -->
-    </ul>
-  
-  <li><b>\83\86\81[\83e\83B\83\8a\83e\83B</b> <ul>
-      <li><a href="/swat/ja/help/smbsh.1.html" target="docs">smbsh(1)</a> - UNIX \83V\83F\83\8b\82©\82ç SMB \8b¤\97L\82Ö\82Ì\83A\83N\83Z\83X\82ð\8eÀ\8c»
-      <li><a href="/swat/ja/help/nmblookup.1.html" target="docs">nmblookup</a> - NetBIOS \96¼\82Ì\8c\9f\8dõ       
-      <li><a href="/swat/ja/help/smbtar.1.html" target="docs">smbtar</a> - SMB/CIFS \8b¤\97L\82ð UNIX \82Ì\83e\81[\83v\82È\82Ç\82Ö\83o\83b\83N\83A\83b\83v
-      <li><a href="/swat/ja/help/smbclient.1.html" target="docs">smbclient</a> - ftp \83R\83}\83\93\83h\95\97\82Ì SMB/CIFS \83N\83\89\83C\83A\83\93\83g
-    </ul>
-  
-  <li><b>\90Ý\92è\83t\83@\83C\83\8b</b> <ul>
-      <li><a href="/swat/ja/help/smb.conf.5.html" target="docs">smb.conf</a> - Samba \82Ì\90Ý\92è\83t\83@\83C\83\8b 
-<!--       <li><a href="/swat/ja/help/smb.conf.default.txt.html" target="docs">smb.conf.default</a> - Samba\90Ý\92è\83t\83@\83C\83\8b\82Ì\97á</code> 
-       -->
-      <li><a href="/swat/ja/help/lmhosts.5.html" target="docs">lmhosts</a> - Samba \82Ì NetBIOS hosts \83t\83@\83C\83\8b 
-      <li><a href="/swat/ja/help/smbpasswd.5.html" target="docs">smbpasswd</a> - Samba \82Ì\88Ã\8d\86\89»\83p\83X\83\8f\81[\83h\81E\83t\83@\83C\83\8b 
-    </ul>
-  
-  <li><b>\82»\82Ì\91¼</b> <ul>
-      <li><a href="/swat/ja/help/DIAGNOSIS.txt.html" target="docs">Samba\83T\81[\83o\82Ì\90f\92f\81E\8fá\8aQ\89ð\90Í\95û\96@</a> - <code>DIAGNOSIS.txt</code>
-      <li><a href="/swat/ja/help/tuning.japanese.html" target="docs">Samba\82ÅWindows NT Server \82Æ\93¯\82\93]\91\97\91¬\93x\82ð\8am\95Û\82·\82é\95û\96@</a>
-      <li><a href="/swat/help/samba.7.html" target="docs">Samba introduction</a> - UNIX \97p\82Ì Windows SMB/CIFS \83t\83@\83C\83\8b\83T\81[\83
-      <li><a href="/swat/ja/help/DOMAIN_MEMBER.txt.html" target="docs">Samba \83T\81[\83o\82ð NT \83h\83\81\83C\83\93\82É\8eQ\89Á\82³\82¹\82é\82É\82Í</a> - <code>DOMAIN_MEMBER.txt</code> 
-      <li><a href="/swat/ja/help/NT_Security.html" target="docs">NT \82Ì\83Z\83L\83\85\83\8a\83e\83B\83_\83C\83A\83\8d\83O\82ð\97\98\97p\82µ UNIX \82Ì\83p\81[\83~\83b\83V\83\87\83\93\82ð\89{\97\97/\95Ï\8dX\82·\82é</a> 
-      <li><a href="/swat/ja/help/smbrun.1.html" target="docs">smbrun</a> - smbd \82Æ\8aO\95\94\83v\83\8d\83O\83\89\83\80\8aÔ\82Ì\83C\83\93\83^\83t\83F\81[\83X
-      <li><a href="/swat/ja/help/Application_Serving.txt.html" target="docs">Samba \8b¤\97L\82ð MS Office \82È\82Ç\82Ì\8aÇ\97\9d\8b¤\97L\82Æ\82µ\82Ä\8eg\97p</a> - <code>Application_Serving.txt</code> 
-      <li><a href="/swat/ja/help/BROWSING.txt.html" target="docs">\83u\83\89\83E\83W\83\93\83O\82ð\89ü\91P\82·\82é\82½\82ß\82Ì\90Ý\92è\95û\96@</a> - <code>BROWSING.txt</code> 
-      <li><a href="/swat/ja/help/CRLF-LF-Conversions.txt.html" target="docs">\83v\83\89\83b\83g\83t\83H\81[\83\80\8aÔ\82Ì\83e\83L\83X\83g\83t\83@\83C\83\8b\82Ì\96â\91è</a> - <code>CRLF-LF-Conversions.txt</code> 
-      <li><a href="/swat/ja/help/DOMAIN.txt.html" target="docs">\83l\83b\83g\83\8f\81[\83N\83\8d\83O\83I\83\93\82Æ\88Ú\93®\83v\83\8d\83t\83@\83C\83\8b</a> - <code>DOMAIN.txt</code> 
-      <li><a href="/swat/ja/help/ENCRYPTION.txt.html" target="docs">LanManager / Samba \83p\83X\83\8f\81[\83h\82Ì\88Ã\8d\86\89»</a> - <code>ENCRYPTION.txt</code> 
-      <li><a href="/swat/ja/help/File-Cacheing.txt.html" target="docs">\95Ö\8bX\93I\83\8d\83b\83N(oplocks)\82É\82æ\82é\83L\83\83\83b\83V\83\85\82Ì\96â\91è</a> - <code>File-Cacheing.txt</code> 
-      <li><a href="/swat/ja/help/NT-Guest-Access.txt.html" target="docs">NT \82Ì\83Q\83X\83g\81E\83A\83J\83E\83\93\83g\82Ì\83o\83O</a> - <code>NT-Guest-Access.txt</code> 
-      <li><a href="/swat/ja/help/NTDOMAIN.txt.html" target="docs">NT \83h\83\81\83C\83\93\83\8d\83O\83I\83\93\8b@\94\</a> - <code>NTDOMAIN.txt</code> 
-      <li><a href="/swat/ja/help/NetBIOS.txt.html" target="docs">NetBIOS 
-        \83v\83\8d\83g\83R\83\8b\82Æ\96¼\91O\89ð\8c\88\95û\8e®\82Ì\90à\96¾</a> - <code>NetBIOS.txt</code> 
-      <li><a href="/swat/ja/help/PRINTER_DRIVER.txt.html" target="docs">\8b¤\97L <code>PRINTER$</code> \82Ì\83T\83|\81[\83g</a> - <code>PRINTER_DRIVER.txt</code> 
-      <li><a href="/swat/ja/help/PROFILES.txt.html" target="docs">\83\86\81[\83U\81E\83v\83\8d\83t\83@\83C\83\8b\82É\82Â\82¢\82Ä\82Ì\8bc\98_</a> - <code>PROFILES.txt</code> 
-      <li><a href="/swat/ja/help/Passwords.txt.html" target="docs">\83p\83X\83\8f\81[\83h\82É\82Â\82¢\82Ä\82Ì\92\8d\88Ó</a> - <code>Passwords.txt</code> 
-      <li><a href="/swat/ja/help/README.smbmount.txt.html" target="docs">SMBFS \97p\83}\83E\83\93\83g\83c\81[\83\8b\82É\8aÖ\82µ\82Ä</a> - <code>README.smbmount</code> 
-      <li><a href="/swat/ja/help/Speed.txt.html" target="docs">Samba \82Ì\90«\94\\82É\82Â\82¢\82Ä</a> - <code>Speed.txt</code> 
-      <li><a href="/swat/ja/help/Speed2.txt.html" target="docs">Samba <code>Speed.txt</code> \82É\91Î\82·\82é\83R\83\81\83\93\83g</a> - <code>Speed2.txt</code> 
-      <li><a href="/swat/ja/help/UNIX-SMB.txt.html" target="docs">UNIX \8aE\82É\82¨\82¯\82é NetBIOS \82É\82Â\82¢\82Ä\82Ì\98_\95¶</a> - <code>UNIX-SMB.txt</code> 
-      <li><a href="/swat/ja/help/UNIX_INSTALL.txt.html" target="docs">Samba \82Ì\83C\83\93\83X\83g\81[\83\8b\82Æ\83e\83X\83g\95û\96@</a> - <code>UNIX_INSTALL.txt</code> 
-      <li><a href="/swat/ja/help/security_level.txt.html" target="docs">SMB \83Z\83L\83\85\83\8a\83e\83B\81E\83\8c\83x\83\8b\82Ì\8eí\97Þ</a> - <code>security_level.txt</code> 
-      <li><a href="/swat/ja/help/WinNT.txt.html" target="docs">Samba \82Æ Windows NT \82Ì\83p\83X\83\8f\81[\83h\82Ì\88µ\82¢</a> - <code>WinNT.txt</code> 
-      <li><a href="/swat/ja/help/Win95.txt.html" target="docs">Windows 95 / 98 \82Æ Samba \82Ì\91\8a\8cÝ\89^\97p</a> - <code>Win95.txt</code> 
-      <li><a href="/swat/ja/help/Macintosh_Clients.txt.html" target="docs">\83}\83b\83N\82Å\93®\82­ Samba \83N\83\89\83C\83A\83\93\83g\82Í\82 \82è\82Ü\82·\82©?</a> - <code>Macintosh_Clients.txt</code>
-    </ul>
-</ul>
-
-<h3>\83t\83B\81[\83h\83o\83b\83N</h3>
-
-<p>\93ú\96{\8cê\89»\82É\8aÖ\82·\82é\82±\82Æ\82Í\81A <a href="http://www.samba.gr.jp/ml/#sugj-tech" target="docs">Samba\83e\83N\83j\83J\83\8b\83\81\81[\83\8a\83\93\83O\83\8a\83X\83g</a>\82Ü\82Å\82¨\8aè\82¢\82µ\82Ü\82·\81B</p>
+<h3>SWAT \82Ö\82æ\82¤\82±\82»!</h3>\r
+\r
+\8fã\82Ì\83{\83^\83\93\82ð\83N\83\8a\83b\83N\82µ\82Ä\90Ý\92è\82ð\8ds\82Á\82Ä\82­\82¾\82³\82¢\81B\r
+\r
+<h3><a href="/swat/help/samba.7.html" target="docs">Samba</a> \83h\83L\83\85\83\81\83\93\83g</h3>\r
+\r
+<ul>\r
+ <li><b>\83f\81[\83\82\83\93</b>\r
+   <ul>\r
+    <li><a href="/swat/help/smbd.8.html" target="docs">smbd</a> - SMB \83f\81[\83\82\83\93\r
+    <li><a href="/swat/help/nmbd.8.html" target="docs">nmbd</a> - NetBIOS \83l\81[\83\80\83T\81[\83o\r
+    <li><a href="/swat/help/winbindd.8.html" target="docs">winbindd</a> - winbind \83f\81[\83\82\83\93\r
+   </ul>\r
+ <li><b>\90Ý\92è\83t\83@\83C\83\8b</b>\r
+   <ul>\r
+    <li><a href="/swat/help/smb.conf.5.html" target="docs">smb.conf</a> - Samba \90Ý\92è\83t\83@\83C\83\8b\r
+    <li><a href="/swat/help/lmhosts.5.html" target="docs">lmhosts</a> - NetBIOS \82Ì hosts \83t\83@\83C\83\8b\r
+    <li><a href="/swat/help/smbpasswd.5.html" target="docs">smbpasswd</a> - SMB \83p\83X\83\8f\81[\83h\83t\83@\83C\83\8b\r
+   </ul>\r
+ <li><b>\8aÇ\97\9d\83\86\81[\83e\83B\83\8a\83e\83B</b>\r
+   <ul>\r
+    <li><a href="/swat/help/smbcontrol.1.html" target="docs">smbcontrol</a> - Samba \83f\81[\83\82\83\93\82Ö\82Ì\83R\83\93\83g\83\8d\81[\83\8b\83\81\83b\83Z\81[\83W\82Ì\91\97\8fo\r
+    <li><a href="/swat/help/smbpasswd.8.html" target="docs">smbpasswd</a> - SMB \83p\83X\83\8f\81[\83h\82Ì\8aÇ\97\9d\r
+    <li><a href="/swat/help/swat.8.html" target="docs">SWAT</a> - Web \90Ý\92è\83c\81[\83\8b\r
+    <li><a href="/swat/help/net.8.html" target="docs">net</a> - Samba \82¨\82æ\82Ñ\83\8a\83\82\81[\83g\82Ì CIFS \83T\81[\83o\82Ì\8aÇ\97\9d\83c\81[\83\8b\r
+    <li><a href="/swat/help/pdbedit.8.html" target="docs">pdbedit</a> - Samba \82Ì\83\86\81[\83U\83A\83J\83E\83\93\83g\8aÇ\97\9d\83c\81[\83\8b\r
+    <li><a href="/swat/help/tdbbackup.8.html" target="docs">tdbbackup</a> - TDB \83f\81[\83^\83x\81[\83X\82Ì\83o\83b\83N\83A\83b\83v\83c\81[\83\8b\r
+   </ul>\r
+ <li><b>\83N\83\89\83C\83A\83\93\83g\83c\81[\83\8b</b>\r
+   <ul>\r
+    <li><a href="/swat/help/rpcclient.1.html" target="docs">rpcclient</a> - \83R\83}\83\93\83h\83\89\83C\83\93\82Ì MS-RPC \83N\83\89\83C\83A\83\93\83g\r
+    <li><a href="/swat/help/smbtar.1.html" target="docs">smbtar</a> - SMB \83o\83b\83N\83A\83b\83v\83c\81[\83\8b\r
+    <li><a href="/swat/help/smbclient.1.html" target="docs">smbclient</a> - \83R\83}\83\93\83h\83\89\83C\83\93\82Ì SMB \83N\83\89\83C\83A\83\93\83g\r
+    <li><a href="/swat/help/smbmnt.8.html"  target="docs">smbmnt</a> - Linux \8fã\82Ì SMB \83t\83@\83C\83\8b\83V\83X\83e\83\80\82ð\83}\83E\83\93\83g\82·\82é\8dÛ\82Ì\95â\8f\95\83c\81[\83\8b\r
+    <li><a href="/swat/help/smbmount.8.html"  target="docs">smbmount</a> - Linux \82É\82¨\82¯\82é SMB \83t\83@\83C\83\8b\83V\83X\83e\83\80\82Ì\83}\83E\83\93\83g\82ð\8eÀ\8c»\82·\82é\83\86\81[\83U\8bó\8aÔ\82Ì\83c\81[\83\8b\r
+    <li><a href="/swat/help/smbspool.8.html"  target="docs">smbspool</a> - \83R\83}\83\93\83h\83\89\83C\83\93\82Ì SMB \88ó\8dü\83N\83\89\83C\83A\83\93\83g\r
+    <li><a href="/swat/help/smbumount.8.html"  target="docs">smbumount</a> - Linux \82É\82¨\82¯\82é SMB \83t\83@\83C\83\8b\83V\83X\83e\83\80\82Ì\83A\83\93\83}\83E\83\93\83g\82ð\8eÀ\8c»\82·\82é\83\86\81[\83U\8bó\8aÔ\82Ì\83c\81[\83\8b\r
+    <li><a href="/swat/help/ntlm_auth.1.html" target="docs">ntlm_auth</a> - \95Ê\83v\83\8d\83O\83\89\83\80\82©\82ç\82Ì NTLM \94F\8fØ\82Ì\8eg\97p\82ð\8eÀ\8c»\r
+    <li><a href="/swat/help/smbcquotas.1.html" target="docs">smbcquotas</a> - NTFS 5 \8b¤\97L\82Ì\83N\83H\81[\83^\8fî\95ñ\82Ì\90Ý\92è\82Æ\8eæ\93¾\r
+    <li><a href="/swat/help/smbsh.1.html" target="docs">smbsh</a> - UNIX \83V\83F\83\8b\82ð\97p\82¢\82½\83\8a\83\82\81[\83g SMB \8b¤\97L\82Ö\82Ì\83A\83N\83Z\83X\82ð\8eÀ\8c»\r
+    <li><a href="/swat/help/smbtree.1.html" target="docs">smbtree</a> - \83e\83L\83X\83g\83x\81[\83X\82Ì SMB \83l\83b\83g\83\8f\81[\83N\83u\83\89\83E\83W\83\93\83O\r
+    <li><a href="/swat/help/smbspool.8.html" target="docs">smbspool</a> - \88ó\8dü\83W\83\87\83u\82ð SMB \83v\83\8a\83\93\83^\82É\91\97\90M\r
+   </ul>\r
+ <li><b>\90f\92f\83\86\81[\83e\83B\83\8a\83e\83B</b>\r
+   <ul>\r
+    <li><a href="/swat/help/smbstatus.1.html" target="docs">smbstatus</a> - Samba \82Ì\8aÄ\8e\8b\r
+    <li><a href="/swat/help/testparm.1.html" target="docs">testparm</a> - \90Ý\92è\83t\83@\83C\83\8b\82Ì\90®\8d\87\90«\82Ì\8c\9f\8d¸\r
+    <li><a href="/swat/help/testprns.1.html" target="docs">testprns</a> - \83v\83\8a\83\93\83^\90Ý\92è\82Ì\8c\9f\8d¸\r
+    <li><a href="/swat/help/nmblookup.1.html" target="docs">nmblookup</a> - NetBIOS \96¼\82Ì\8c\9f\8dõ\83c\81[\83\8b\r
+    <li><a href="/swat/help/wbinfo.1.html" target="docs">wbinfo</a> - winbind \8fî\95ñ\82Ì\8eæ\93¾\83c\81[\83\8b\r
+   </ul>\r
+ <li><b>\82»\82Ì\91¼\82Ì\83\86\81[\83e\83B\83\8a\83e\83B</b>\r
+   <ul>\r
+    <li><a href="/swat/help/profiles.1.html" target="docs">profiles</a> - \95Ê\83h\83\81\83C\83\93\82Ö\82Ì\83v\83\8d\83t\83@\83C\83\8b\82Ì\88Ú\8ds\r
+    <li><a href="/swat/help/editreg.1.html" target="docs">editreg</a> - Windows \83\8c\83W\83X\83g\83\8a\83t\83@\83C\83\8b\82Ì\95Ò\8fW\r
+    <li><a href="/swat/help/log2pcap.1.html" target="docs">log2pcap</a> - Samba \82Ì\83\8d\83O\83t\83@\83C\83\8b\82©\82ç pcap \83t\83@\83C\83\8b\82Ì\90\90¬\r
+   </ul>\r
+ <li><b>\8f\91\90Ð</b>\r
+   <ul>\r
+    <li><a href="/swat/using_samba/toc.html" target="docs">Using Samba \91æ\93ñ\94Å</a> - \92\98\8eÒ: Jay Ts, Robert Eckstein, David Collier-Brown\r
+    <li><a href="/swat/help/Samba-HOWTO-Collection.html">Samba HOWTO \83R\83\8c\83N\83V\83\87\83\93</a>\r
+   </ul>\r
+</ul>\r
\r
+ <h3>\83t\83B\81[\83h\83o\83b\83N</h3>\r
+\r
\82±\82Ì\83o\81[\83W\83\87\83\93\82Ì SWAT \82É\8aÖ\82·\82é\96â\91è\82É\82Â\82¢\82Ä\82Ì\8bc\98_\82ð\8ds\82È\82¢\82½\82¢\95û\82Í\81A\r
+ <A HREF="http://lists.samba.org/">samba</A> \83\81\81[\83\8a\83\93\83O\83\8a\83X\83g\82Ö\82Ì\8eQ\89Á\82ð\82¨\8aè\82¢\82µ\82Ü\82·\81B\r
+<small>(\82à\82µ\82­\82Í <A HREF="http://www.samba.gr.jp/ml/">sugj-tech</A> \83\81\81[\83\8a\83\93\83O\83\8a\83X\83g\82É\93ú\96{\8cê\82Å\82¨\8aè\82¢\82µ\82Ü\82·)</small>\r