python/samba: PY3 don't call str for bytes (or str)
[amitay/samba.git] / .gitattributes
1 *.dump binary
2 *.SAMBABACKUP binary