third_party/zlib/zlib.h: use HAVE___ATTRIBUTE__ instead of __GNUC__
[samba.git] / third_party / zlib /
2016-03-24 Douglas Bagnallthird_party/zlib/zlib.h: use HAVE___ATTRIBUTE__ instead...
2014-08-09 Ira Cooperthird_party/zlib: Initial support for zlib
2014-08-09 Ira Cooperthird_party/zlib: Initial copy of zlib.