third_party: Fix a typo in the option name
[samba.git] / third_party / dnspython /
2017-06-23 Douglas Bagnallthird_party/dnspython: fix variable name in dnssec
2017-02-22 Chris LambCorrect "specifiy" typos.
2014-11-12 Jelmer VernooijMove dnspython to third_party.