Merge branch 'master' of ssh://git.samba.org/data/git/samba into regsrv
[samba.git] / lib / crypto / crc32.h
2008-10-21 Jelmer VernooijMerge branch 'master' of ssh://git.samba.org/data/git...
2008-10-11 Jelmer VernooijMerge branch 'master' of ssh://git.samba.org/data/git...
2008-09-24 Jelmer VernooijMerge branch 'master' of ssh://git.samba.org/data/git...
2008-09-24 Jelmer VernooijMove source4/lib/crypto to lib/crypto.