s3-net: use dns_errstr() when dns commands fail.
[samba.git] / README.cifs-utils
2010-04-02 Jeff LaytonUpdate URL in README.cifs-utils
2010-03-08 Jeff Laytonsamba: remove Linux cifs-utils files from samba master...