samba.git
2 days ago v4-17-test
2 days ago master
3 days ago v4-17-stable
6 days ago v4-16-test
6 days ago v4-15-test
9 days ago v4-18-test
11 days ago v4-18-stable
6 weeks ago v4-16-stable
6 weeks ago v4-15-stable
6 months ago v4-14-test
6 months ago v4-14-stable
11 months ago v4-13-test
11 months ago v4-13-stable
21 months ago v4-12-test
21 months ago v4-12-stable
2 years ago v4-11-test
2 years ago v4-11-stable
2 years ago v4-10-stable
2 years ago v4-10-test
3 years ago v4-9-test
3 years ago v4-9-stable
3 years ago v4-8-test
3 years ago v4-8-stable
3 years ago v4-7-test
4 years ago v4-7-stable
4 years ago v4-6-test
4 years ago v4-6-stable
4 years ago v4-5-stable
4 years ago v4-5-test
5 years ago v4-4-test
5 years ago v4-4-stable
6 years ago v4-3-test
6 years ago v4-3-stable
6 years ago v4-2-test
6 years ago v4-2-stable
6 years ago v4-1-test
6 years ago v4-1-stable
7 years ago v4-0-test
7 years ago v4-0-stable
7 years ago v3-6-stable
9 years ago v3-6-test
9 years ago v3-5-stable
10 years ago v3-5-test
10 years ago v3-4-test
10 years ago v3-4-stable
11 years ago v3-3-test
11 years ago v3-3-stable
13 years ago v3-2-test
13 years ago v3-0-test
13 years ago v3-2-stable
13 years ago v3-0-stable
14 years ago v3-devel
14 years ago old-v4-0-test
14 years ago old-v4-0-stable