selftest: Do not start up an already-running test environment
[samba.git] / VERSION
diff --git a/VERSION b/VERSION
index 1c5ad2f146e0d7d35b98fdb04eb34b77c9cb4ebe..866376e9ebaf81fc1ac4d46ed6553e0c86d93139 100644 (file)
--- a/VERSION
+++ b/VERSION
@@ -57,7 +57,7 @@ SAMBA_VERSION_TP_RELEASE=
 # e.g. SAMBA_VERSION_ALPHA_RELEASE=1                   #
 #  ->  "4.0.0alpha1"                                   #
 ########################################################
-SAMBA_VERSION_ALPHA_RELEASE=15
+SAMBA_VERSION_ALPHA_RELEASE=18
 
 ########################################################
 # For 'pre' releases the version will be               #
@@ -89,7 +89,7 @@ SAMBA_VERSION_RC_RELEASE=
 # e.g. SAMBA_VERSION_IS_SVN_SNAPSHOT=yes               #
 #  ->  "3.0.0-SVN-build-199"                           #
 ########################################################
-SAMBA_VERSION_IS_GIT_SNAPSHOT=no
+SAMBA_VERSION_IS_GIT_SNAPSHOT=yes
 
 ########################################################
 # This is for specifying a release nickname            #