adding files from 3.0
[samba.git] / testsuite / build_farm / basicsmb.smb.conf.hostsdeny
1         hosts deny = 127.