8111ac137820045887cb58c9a5352bfae29b1bbf
[samba.git] / swat / images / passwd.gif
swat/images/passwd.gif