88e87c4418362f2b494453fe4308f9a7d2ba81a5
[samba.git] / packaging / Debian / debian-sarge / po / cs.po
1 #
2 #    Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
3 #    documentation is worth reading, especially sections dedicated to
4 #    this format, e.g. by running:
5 #         info -n '(gettext)PO Files'
6 #         info -n '(gettext)Header Entry'
7 #
8 #    Some information specific to po-debconf are available at
9 #            /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
10 #         or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
11 #
12 #    Developers do not need to manually edit POT or PO files.
13 #
14 msgid ""
15 msgstr ""
16 "Project-Id-Version: samba\n"
17 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
18 "POT-Creation-Date: 2003-08-30 19:08-0500\n"
19 "PO-Revision-Date: 2004-03-05 12:04+0100\n"
20 "Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
21 "Language-Team: Czech <provoz@debian.cz>\n"
22 "MIME-Version: 1.0\n"
23 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2\n"
24 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
25
26 #. Description
27 #: ../samba-common.templates:3
28 msgid "Character Set for Unix filesystem"
29 msgstr "Znaková sada pro unixový souborový systém"
30
31 #. Description
32 #: ../samba-common.templates:3
33 msgid ""
34 "You currently have a \"character set\" configured in your smb.conf.  In "
35 "Samba 3.0, this option is replaced by a new option, \"unix charset\". Please "
36 "specify the character set you wish to use for theis new option, which "
37 "controls how Samba interprets filenames on the file system."
38 msgstr ""
39 "Momentálnì máte ve svém smb.conf nastavenou volbu \"character set\". V Sambì "
40 "3.0 je tato volba nahrazena volbou \"unix charset\". Zadejte, prosím, "
41 "znakovou sadu, kterou chcete pou¾ít pro novou volbu. Tímto nastavíte, jak má "
42 "Samba interpretovat názvy souborù v souborovém systému."
43
44 #. Description
45 #: ../samba-common.templates:3
46 msgid "If you leave this option blank, your smb.conf will not be changed."
47 msgstr "Pokud nezadáte nic, vá¹ smb.conf se nezmìní."
48
49 #. Description
50 #: ../samba-common.templates:13
51 msgid "Character Set for DOS clients"
52 msgstr "Znaková sada pro DOSové klienty."
53
54 #. Description
55 #: ../samba-common.templates:13
56 msgid ""
57 "You currently have a \"client code page\" set in your smb.conf.  In Samba "
58 "3.0, this option is replaced by the option \"dos charset\".  Please specify "
59 "the character set you wish to use for this new option.  In most cases, the "
60 "default chosen for you will be sufficient.  Note that this option is not "
61 "needed to support Windows clients, it is only for DOS clients.  If you leave "
62 "this option blank, your smb.conf will not be changed."
63 msgstr ""
64 "Momentálnì máte ve svém smb.conf nastavenou volbu \"client code page\". V "
65 "Sambì 3.0 je tato volba nahrazena volbou \"dos charset\". Zadejte, prosím, "
66 "znakovou sadu, kterou chcete pou¾ít pro novou volbu. Ve vìt¹inì pøípadù "
67 "postaèuje implicitní hodnota. Tato volba není potøebná pro Windowsové "
68 "klienty, pouze pro DOSové klienty. Pokud nezadáte nic, vá¹ smb.conf se "
69 "nezmìní."
70
71 #. Description
72 #: ../samba-common.templates:24
73 msgid "Modify smb.conf to use WINS settings from DHCP?"
74 msgstr "Upravit smb.conf, aby pou¾íval WINS nastavení z DHCP?"
75
76 #. Description
77 #: ../samba-common.templates:24
78 msgid ""
79 "If your computer gets IP address information from a DHCP server on the "
80 "network, the DHCP server may also provide information about WINS servers "
81 "(\"NetBIOS name servers\") present on the network.  This requires a change "
82 "to your smb.conf file so that DHCP-provided WINS settings will automatically "
83 "be read from /etc/samba/dhcp.conf."
84 msgstr ""
85 "Pokud vá¹ poèítaè získává IP adresu z DHCP serveru, mù¾ete vám tento server "
86 "nabízet také informace o WINS serverech (jmenných serverech NetBIOSu), které "
87 "jsou dostupné ve va¹í síti. To vy¾aduje zásah do souboru smb.conf, kde se "
88 "nastaví, aby se informace o WINS serverech naèítaly ze souboru /etc/samba/"
89 "dhcp.conf."
90
91 #. Description
92 #: ../samba-common.templates:24
93 msgid ""
94 "You must have the dhcp3-client package installed to take advantage of this "
95 "feature."
96 msgstr ""
97 "Pro vyu¾ití této vlastnosti musíte mít nainstalovaný balík dhcp3-client."
98
99 #. Description
100 #: ../samba-common.templates:37
101 msgid "Configure smb.conf through debconf?"
102 msgstr "Konfigurovat smb.conf pøes debconf?"
103
104 #. Description
105 #: ../samba-common.templates:37
106 msgid ""
107 "The rest of the configuration of Samba deals with questions that affect "
108 "parameters in /etc/samba/smb.conf, which is the file used to configure the "
109 "Samba programs (nmbd and smbd.) Your current smb.conf contains an 'include' "
110 "line or an option that spans multiple lines, which could confuse debconf and "
111 "require you to edit your smb.conf by hand to get it working again."
112 msgstr ""
113 "Zbytek konfigurace Samby se zabývá otázkami, které mìní parametry v /etc/"
114 "samba/smb.conf, co¾ je soubor pou¾ívaný pro nastavení programù nmbd a smbd "
115 "(dohromady tvoøí Sambu). Vá¹ stávající smb.conf obsahuje øádek 'include' "
116 "nebo volbu, která se táhne pøes více øádkù, co¾ mù¾e zmást debconf a mù¾e "
117 "zpùsobit, ¾e pro znovuzprovoznìní Samby budete muset upravit smb.conf ruènì."
118
119 #. Description
120 #: ../samba-common.templates:37
121 msgid ""
122 "If you don't use debconf to configure smb.conf, you will have to handle any "
123 "configuration changes yourself, and will not be able to take advantage of "
124 "periodic configuration enhancements.  Therefore, use of debconf is "
125 "recommended if possible."
126 msgstr ""
127 "Pokud pro konfiguraci smb.conf nepou¾íváte debconf, budete muset zvládnout "
128 "v¹echna nastavení sami a nebudete moci vyu¾ívat výhod pravidelných vylep¹ení "
129 "tohoto souboru. Z tohoto pohledu je pou¾ití debconf doporuèená volba."
130
131 #. Description
132 #: ../samba-common.templates:52
133 msgid "Workgroup/Domain Name?"
134 msgstr "Skupina/Doménové jméno?"
135
136 #. Description
137 #: ../samba-common.templates:52
138 msgid ""
139 "This controls what workgroup your server will appear to be in when queried "
140 "by clients. Note that this parameter also controls the Domain name used with "
141 "the security=domain setting."
142 msgstr ""
143 "Zde mù¾ete zadat jméno skupiny, do které má server patøit. Tímto parametrem "
144 "také nastavíte doménové jméno pou¾ívané s nastavením security=domain."
145
146 #. Description
147 #: ../samba-common.templates:60
148 msgid "Use password encryption?"
149 msgstr "Pou¾ít ¹ifrování hesel?"
150
151 #. Description
152 #: ../samba-common.templates:60
153 msgid ""
154 "Recent Windows clients communicate with SMB servers using encrypted "
155 "passwords. If you want to use clear text passwords you will need to change a "
156 "parameter in your Windows registry. It is recommended that you use encrypted "
157 "passwords. If you do, make sure you have a valid /etc/samba/smbpasswd file "
158 "and that you set passwords in there for each user using the smbpasswd "
159 "command."
160 msgstr ""
161 "Souèasní windowsoví klienti pou¾ívají pøi komunikaci se SMB servery "
162 "za¹ifrovaná hesla. Pokud chcete pou¾ít hesla neza¹ifrovaná, musíte zmìnit "
163 "jeden parametr v registrech systému Windows. Doporuèujeme pou¾ívat "
164 "za¹ifrovaná hesla. Hesla mù¾ete jednotlivým u¾ivatelùm pøidat pøíkazem "
165 "smbpasswd."
166
167 #. Description
168 #: ../samba.templates:4
169 msgid "Create samba password database, /var/lib/samba/passdb.tdb?"
170 msgstr "Vytvoøit databázi hesel /var/lib/samba/passdb.tdb?"
171
172 #. Description
173 #: ../samba.templates:4
174 msgid ""
175 "To be compatible with the defaults in most versions of Windows, Samba must "
176 "be configured to use encrypted passwords.  This requires user passwords to "
177 "be stored in a file separate from /etc/passwd. This file can be created "
178 "automatically, but the passwords must be added manually (by you or the user) "
179 "by running smbpasswd, and you must arrange to keep it up-to-date in the "
180 "future.  If you do not create it, you will have to reconfigure samba (and "
181 "probably your client machines) to use plaintext passwords. See /usr/share/"
182 "doc/samba-doc/htmldocs/ENCRYPTION.html from the samba-doc package for more "
183 "details."
184 msgstr ""
185 "Pro dosa¾ení co nejvìt¹í kompatibility s vìt¹inou verzí systému Windows musí "
186 "být Samba nastavena, aby pou¾ívala ¹ifrovaná hesla. To vy¾aduje, aby byla "
187 "hesla uchována mimo souboru /etc/passwd. Po¾adovaný soubor mù¾ete nechat "
188 "vytvoøit automaticky, ale hesla do nìj musí být pøidána ruènì programem "
189 "smbpasswd (buï vámi, nebo u¾ivatelem) a také jej musíte udr¾ovat "
190 "aktualizovaný. Pokud jej nevytvoøíte, budete muset nastavit Sambu (a "
191 "pravdìpodobnì také klienty), aby pou¾ívala ne¹ifrovaná hesla. Podrobnosti "
192 "naleznete v /usr/share/doc/samba-doc/htmldocs/ENCRYPTION.html z balíku samba-"
193 "doc."
194
195 #. Description
196 #: ../samba.templates:17
197 msgid "Samba's log files have moved."
198 msgstr "Logovací soubory Samby se pøesunuly."
199
200 #. Description
201 #: ../samba.templates:17
202 msgid ""
203 "Starting with the first packages of Samba 2.2 for Debian the log files for "
204 "both Samba daemons (nmbd and smbd) are now stored in /var/log/samba/. The "
205 "names of the files are log.nmbd and log.smbd, for nmbd and smbd respectively."
206 msgstr ""
207 "Od prvních debianích balíèkù Samby verze 2.2 jsou logovací soubory obou "
208 "serverù (nmbd a smbd) umístìny ve /var/log/samba/. Názvy pøíslu¹ných souborù "
209 "jsou log.nmbd a log.smbd."
210
211 #. Description
212 #: ../samba.templates:17
213 msgid ""
214 "The old log files that were in /var/log/ will be moved to the new location "
215 "for you."
216 msgstr ""
217 "Staré soubory z adresáøe /var/log/ budou pøesunuty na nové místo automaticky."
218
219 #. Description
220 #: ../samba.templates:28
221 msgid "Running nmbd from inetd is no longer supported"
222 msgstr "Spou¹tìní nmbd z inetd ji¾ není podporováno"
223
224 #. Description
225 #: ../samba.templates:28
226 msgid ""
227 "Your system was previously configured to start nmbd and smbd from inetd.  As "
228 "of version 2.999+3.0.alpha20-4, nmbd will no longer be started from inetd.  "
229 "If you have modified your /etc/init.d/samba startup script, you may need to "
230 "adjust it by hand now so that nmbd will start."
231 msgstr ""
232 "Vá¹ systém byl pùvodnì nastaven, aby spou¹tìl nmbd a smbd z inetd. Od verze "
233 "2.999+3.0.alpha20-4 ji¾ nelze nmbd spou¹tìt z inetd. Pokud jste si upravili "
234 "startovací skript /etc/init.d/samba, mo¾ná jej nyní budete muset upravit pro "
235 "korektní start nmbd."
236
237 #. Choices
238 #: ../samba.templates:36
239 msgid "daemons, inetd"
240 msgstr "démoni, inetd"
241
242 #. Description
243 #: ../samba.templates:38
244 msgid "How do you want to run Samba?"
245 msgstr "Jak chcete spou¹tìt Sambu?"
246
247 #. Description
248 #: ../samba.templates:38
249 msgid ""
250 "The Samba daemon smbd can run as a normal daemon or from inetd. Running as a "
251 "daemon is the recommended approach."
252 msgstr ""
253 "Server Samby smbd mù¾e bì¾et jako obyèejný démon (doporuèeno), nebo se mù¾e "
254 "spou¹tìt z inetd."
255
256 #. Description
257 #: ../samba.templates:45
258 msgid "Move /etc/samba/smbpasswd to /var/lib/samba/passdb.tdb?"
259 msgstr "Pøesunout /etc/samba/smbpasswd do /var/lib/samba/passdb.tdb?"
260
261 #. Description
262 #: ../samba.templates:45
263 msgid ""
264 "Samba 3.0 introduces a newer, more complete SAM database interface which "
265 "supersedes the /etc/samba/smbpasswd file.  Would you like your existing "
266 "smbpasswd file to be migrated to /var/lib/samba/passdb.tdb for you?  If you "
267 "plan to use another pdb backend (e.g., LDAP) instead, you should answer 'no' "
268 "here."
269 msgstr ""
270 "Samba 3.0 zavedla nové, kompletnìj¹í rozhraní k SAM databázi, je¾ pøekonává "
271 "pùvodní soubor /etc/samba/smbpasswd. Chcete pøevést stávající soubor "
272 "smbpasswd na /var/lib/samba/passwd.tdb? Pokud plánujete pou¾ít jinou pdb "
273 "databázi (tøeba LDAP), mìli byste odponìdìt 'ne'."
274
275 #. Description
276 #: ../swat.templates:3
277 msgid "Your smb.conf will be re-written!"
278 msgstr "Vá¹ smb.conf bude pøepsán!"
279
280 #. Description
281 #: ../swat.templates:3
282 msgid ""
283 "SWAT will rewrite your smb.conf file. It will rearrange the entries and "
284 "delete all comments, include= and copy= options. If you have a carefully "
285 "crafted smb.conf then back it up or don't use SWAT!"
286 msgstr ""
287 "SWAT pøepí¹e vá¹ soubor smb.conf. Mj. pøeskládá polo¾ky a sma¾e v¹echny "
288 "komentáøe a volby include= a copy=. Pokud máte pracnì odladìný smb.conf, tak "
289 "si jej zazálohujte, nebo nepou¾ívejte SWAT!"