Merge branch 'master' of ssh://git.samba.org/data/git/samba into regsrv
[samba.git] / lib / popt / dummy.in