3c707e9dc1346f36eafd3609eeea418bf5918f66
[samba.git] / buildtools / bin / waf-svn
1 #!/usr/bin/env python
2 # encoding: ISO8859-1
3 # Thomas Nagy, 2005-2010
4
5 """
6 Redistribution and use in source and binary forms, with or without
7 modification, are permitted provided that the following conditions
8 are met:
9
10 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
11    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
12
13 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
14    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
15    documentation and/or other materials provided with the distribution.
16
17 3. The name of the author may not be used to endorse or promote products
18    derived from this software without specific prior written permission.
19
20 THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR "AS IS" AND ANY EXPRESS OR
21 IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
22 WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
23 DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT,
24 INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
25 (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
26 SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
27 HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
28 STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING
29 IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
30 POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
31 """
32
33 import os, sys
34 if sys.hexversion<0x203000f: raise ImportError("Waf requires Python >= 2.3")
35
36 if 'PSYCOWAF' in os.environ:
37         try:import psyco;psyco.full()
38         except:pass
39
40 VERSION="1.5.16"
41 REVISION="3386e4ab5ee68d6cd8f08c3915d561fd"
42 INSTALL=''
43 C1='#3'
44 C2='#&'
45 cwd = os.getcwd()
46 join = os.path.join
47
48 WAF='waf'
49 def b(x):
50         return x
51
52 if sys.hexversion>0x300000f:
53         WAF='waf3'
54         def b(x):
55                 return x.encode()
56
57 def err(m):
58         print(('\033[91mError: %s\033[0m' % m))
59         sys.exit(1)
60
61 def unpack_wafdir(dir):
62         f = open(sys.argv[0],'rb')
63         c = "corrupted waf (%d)"
64         while 1:
65                 line = f.readline()
66                 if not line: err("run waf-light from a folder containing wafadmin")
67                 if line == b('#==>\n'):
68                         txt = f.readline()
69                         if not txt: err(c % 1)
70                         if f.readline()!=b('#<==\n'): err(c % 2)
71                         break
72         if not txt: err(c % 3)
73         txt = txt[1:-1].replace(b(C1), b('\n')).replace(b(C2), b('\r'))
74
75         import shutil, tarfile
76         try: shutil.rmtree(dir)
77         except OSError: pass
78         try:
79                 for x in ['Tools', '3rdparty']:
80                         os.makedirs(join(dir, 'wafadmin', x))
81         except OSError:
82                 err("Cannot unpack waf lib into %s\nMove waf into a writeable directory" % dir)
83
84         os.chdir(dir)
85         tmp = 't.gz'
86         t = open(tmp,'wb')
87         t.write(txt)
88         t.close()
89
90         t = None
91         try:
92                 t = tarfile.open(tmp)
93         except:
94                 try:
95                         os.system('gzip -d t.gz')
96                         t = tarfile.open('t')
97                 except:
98                         os.chdir(cwd)
99                         try: shutil.rmtree(dir)
100                         except OSError: pass
101                         err("Waf cannot be unpacked, check that bzip2 support is present")
102
103         for x in t: t.extract(x)
104         t.close()
105
106         for x in ['Tools', '3rdparty']:
107                 os.chmod(join('wafadmin',x), 493)
108
109         if sys.hexversion>0x300000f:
110                 sys.path = [join(dir, 'wafadmin')] + sys.path
111                 import py3kfixes
112                 py3kfixes.fixdir(dir)
113
114         os.chdir(cwd)
115
116 def test(dir):
117         try: os.stat(join(dir, 'wafadmin')); return os.path.abspath(dir)
118         except OSError: pass
119
120 def find_lib():
121         name = sys.argv[0]
122         base = os.path.dirname(os.path.abspath(name))
123
124         #devs use $WAFDIR
125         w=test(os.environ.get('WAFDIR', ''))
126         if w: return w
127
128         #waf-light
129         if name.endswith('waf-light'):
130                 w = test(base)
131                 if w: return w
132                 err("waf-light requires wafadmin -> export WAFDIR=/folder")
133
134         dir = "/lib/%s-%s-%s/" % (WAF, VERSION, REVISION)
135         for i in [INSTALL,'/usr','/usr/local','/opt']:
136                 w = test(i+dir)
137                 if w: return w
138
139         #waf-local
140         s = '.%s-%s-%s'
141         if sys.platform == 'win32': s = s[1:]
142         dir = join(base, s % (WAF, VERSION, REVISION))
143         w = test(dir)
144         if w: return w
145
146         #unpack
147         unpack_wafdir(dir)
148         return dir
149
150 wafdir = find_lib()
151 w = join(wafdir, 'wafadmin')
152 t = join(w, 'Tools')
153 f = join(w, '3rdparty')
154 sys.path = [w, t, f] + sys.path
155
156 if __name__ == '__main__':
157         import Scripting
158         Scripting.prepare(t, cwd, VERSION, wafdir)
159
160 #==>

162 #<==