metze/samba/wip.git
2020-08-06 Stefan Metzmachergse_krb5 => gssapi_krb5 in tests master-s4u2self
2020-08-06 Stefan MetzmacherTODO! testprogs/blackbox/test_net_ads.sh $net_tool...
2020-08-06 Stefan MetzmacherHEIMDAL:lib/gssapi/krb5: add GSS_KRB5_GET_RAW_TICKET_X...
2020-08-06 Stefan MetzmacherHEIMDAL:lib/krb5: add krb5_rd_req_out_get_raw_ticket()
2020-08-06 Stefan MetzmacherHEIMDAL:lib/krb5: export krb5_rd_req_out_get_server()
2020-08-06 Stefan MetzmacherRevert "DEBUG source3/script/tests/test_force_close_sha...
2020-08-06 Stefan MetzmacherRevert "source3/script/tests/test_force_close_share...
2020-08-06 Stefan MetzmacherRevert "HACK FLAG_DEPRECATED level 10"
2020-08-06 Stefan Metzmachersource3/script/tests/test_force_close_share.sh HANG...
2020-08-06 Stefan MetzmacherDEBUG source3/script/tests/test_force_close_share.sh
2020-08-06 Stefan Metzmachersq auth/credentials/credentials_krb5.c cli_credentials_...
2020-08-06 Stefan MetzmacherRevert "DEBUG..."
2020-08-06 Stefan MetzmacherDEBUG...
2020-08-06 Stefan MetzmacherRevert "s4u2self: only allow HDB_ERR_NOENTRY in case...
2020-08-06 Stefan MetzmacherRevert "s4u2self: only check not-delegated in client...
2020-08-06 Isaac Boukriss4u2self: only check not-delegated in client realm
2020-08-06 Isaac Boukriss4u2self: only allow HDB_ERR_NOENTRY in case the client...
2020-08-06 Stefan MetzmacherRevert "HEIMDAL:lib/krb5: export krb5_rd_req_out_get_se...
2020-08-06 Stefan MetzmacherRevert "HEIMDAL:lib/krb5: add krb5_rd_req_out_get_raw_t...
2020-08-06 Stefan MetzmacherRevert "source4/heimdal/lib/krb5/rd_req.c This causes...
2020-08-06 Stefan MetzmacherRevert "HEIMDAL:lib/gssapi/krb5: add GSS_KRB5_GET_RAW_T...
2020-08-06 Stefan MetzmacherHEIMDAL:lib/gssapi/krb5: add GSS_KRB5_GET_RAW_TICKET_X...
2020-08-06 Stefan Metzmachersource4/heimdal/lib/krb5/rd_req.c This causes a free...
2020-08-06 Stefan MetzmacherHEIMDAL:lib/krb5: add krb5_rd_req_out_get_raw_ticket()
2020-08-06 Stefan MetzmacherHEIMDAL:lib/krb5: export krb5_rd_req_out_get_server()
2020-08-06 Stefan MetzmacherRevert "HACK: s4:samldb: always add "msDS-AllowedToDele...
2020-08-06 Stefan MetzmacherHACK: s4:samldb: always add "msDS-AllowedToDelegateTo...
2020-08-06 Stefan MetzmacherRevert "TODO HEIMDAL:kdc: reset tgt to the additional...
2020-08-06 Stefan MetzmacherTODO HEIMDAL:kdc: reset tgt to the additional ticket...
2020-08-06 Stefan MetzmacherRevert "pass 2nd ticket"
2020-08-06 Stefan Metzmacherpass 2nd ticket
2020-08-06 Stefan MetzmacherRevert not needed? "HACK heimdal/lib/krb5: fix s4u2self...
2020-08-06 Stefan MetzmacherHACK heimdal/lib/krb5: fix s4u2self usage and principal...
2020-08-06 Stefan MetzmacherRevert "HACK s4:kdc: always flags.trusted_for_delegatio...
2020-08-06 Stefan MetzmacherHACK s4:kdc: always flags.trusted_for_delegation = 1;
2020-08-06 Stefan MetzmacherRevert "BROKEN: s4:ntvfs/cifs: add "cifs:s4u2proxy...
2020-08-06 Stefan MetzmacherBROKEN: s4:ntvfs/cifs: add "cifs:s4u2proxy-target-princ...
2020-08-06 Stefan MetzmacherRevert "HACK nsswitch/pam_winbind.c no WBFLAG_PAM_FALLB...
2020-08-06 Stefan MetzmacherHACK nsswitch/pam_winbind.c no WBFLAG_PAM_FALLBACK_AFTE...
2020-08-06 Stefan MetzmacherTODO lib/krb5_wrap/krb5_samba.c #define HAVE_KRB5_GET_I...
2020-08-06 Stefan MetzmacherRevert "DEBUG..."
2020-08-06 Stefan MetzmacherRevert "HACK force credentials", "krb5_cc_file"
2020-08-06 Stefan MetzmacherRevert "HACK gssapi_client_krb5_creds_s4u2p_start NT_ST...
2020-08-06 Stefan MetzmacherHACK gssapi_client_krb5_creds_s4u2p_start NT_STATUS_UNE...
2020-08-06 Stefan MetzmacherHACK force credentials", "krb5_cc_file
2020-08-06 Stefan MetzmacherDEBUG...
2020-08-06 Stefan Metzmachersmb_krb5_dump BOTH
2020-08-06 Stefan MetzmacherTODO auth/credentials/credentials_krb5.c cli_credential...
2020-08-06 Stefan Metzmachersource3/libads/kerberos.c sq kerberos_kinit_password_ex...
2020-08-06 Stefan Metzmacherauth/credentials/credentials_krb5.c sq smb_krb5_kinit_s...
2020-08-06 Stefan Metzmacherlib/krb5_wrap/krb5_samba.c sq smb_krb5_kinit_send/recv...
2020-08-06 Stefan Metzmachersq cli_credentials_s4u_service_cred split cli_credentia...
2020-08-06 Stefan MetzmacherRevert "auth/credentials/credentials_krb5.c cli_credent...
2020-08-06 Stefan Metzmacherauth/credentials/credentials_krb5.c cli_credentials_krb...
2020-08-06 Stefan Metzmacherauth/credentials/credentials_krb5.c cli_credentials_krb...
2020-08-06 Stefan Metzmachersq winbindd_raw_kerberos_login cli_credentials_compound...
2020-08-06 Stefan Metzmacheradd cli_credentials_compound_creds()
2020-08-06 Stefan Metzmachersplit cli_credentials_from_service_creds/cli_credential...
2020-08-06 Stefan MetzmacherTODO winbindd_raw_kerberos_login smb_krb5_kinit_login
2020-08-06 Stefan Metzmacherfix MIT _winbind_S4U2Self_SamInfo6
2020-08-06 Stefan Metzmacher_winbind_S4U2Self_SamInfo6 host/... works with MIT...
2020-08-06 Stefan MetzmacherDEBUG wb_gettoken_gots4u2self
2020-08-06 Stefan Metzmacherwb_gettoken_gots4u2self TODO NT_STATUS_INVALID_WORKSTAT...
2020-08-06 Stefan Metzmachersource3/winbindd/wb_gettoken.c only s4u2self for ad...
2020-08-06 Stefan Metzmacherwb_gettoken_gots4u2self fallback on NT_STATUS_NO_S4U_PR...
2020-08-06 Stefan Metzmachersq wb_gettoken_gotname DOMAIN\ACCT
2020-08-06 Stefan Metzmachersource3/winbindd/wb_gettoken.c s4u2self
2020-08-06 Stefan MetzmacherRevert "timeout winbind_samlogon_retry_loop"
2020-08-06 Stefan MetzmacherRevert "DEBUG fill_keytab_from_password"
2020-08-06 Stefan MetzmacherRevert "source4/heimdal/lib/krb5/keytab_memory.c debug"
2020-08-06 Stefan Metzmachersource4/heimdal/lib/krb5/keytab_memory.c debug
2020-08-06 Stefan MetzmacherDEBUG fill_keytab_from_password
2020-08-06 Stefan Metzmachertimeout winbind_samlogon_retry_loop
2020-08-06 Stefan MetzmacherRevert "if (maps[i]->status != ID_MAPPED) r->out.xids...
2020-08-06 Stefan Metzmacherif (maps[i]->status != ID_MAPPED) r->out.xids[i].type...
2020-08-06 Stefan MetzmacherHACK SOCKET_WRAPPER_PANIC
2020-08-06 Stefan Metzmacherlib/krb5_wrap/krb5_samba.c krb5_get_credentials_for_use...
2020-08-06 Stefan MetzmacherRevert "TODO: smb_krb5_init_context_common krb5_addlog_...
2020-08-06 Stefan MetzmacherTODO: smb_krb5_init_context_common krb5_addlog_func
2020-08-06 Stefan MetzmacherRevert "DEBUG..."
2020-08-06 Stefan MetzmacherDEBUG...
2020-08-06 Stefan Metzmacher_winbind_S4U2Self_SamInfo6 local_service = NETBIOS...
2020-08-06 Stefan Metzmacher_winbind_S4U2Self_SamInfo6 //KRB5KDC_ERR_CLIENT_REVOKED...
2020-08-06 Stefan Metzmacher_winbind_S4U2Self_SamInfo6 NT_STATUS_NO_S4U_PROT_SUPPORT
2020-08-06 Stefan Metzmachersq _winbind_S4U2Self_SamInfo6 GENSEC_FEATURE_NO_AUTHZ_LOG
2020-08-06 Stefan MetzmacherTODO/BUG!!! _winbind_S4U2Self_SamInfo6 + ...
2020-08-06 Stefan Metzmacher_winbind_S4U2Self_SamInfo6 ads_krb5_network_create
2020-08-06 Stefan Metzmachersq auth/kerberos/kinit_login.c smb_krb5_kinit_login_ser...
2020-08-06 Stefan Metzmachersmb_krb5_kinit_login_send gensec_set_target_principal
2020-08-06 Stefan Metzmachersq cli_credentials_krb5_get_ccache_name less verbose
2020-08-06 Stefan MetzmacherRevert "heimdal krb5_tkt_creds_step_input got_referral_...
2020-08-06 Stefan MetzmacherRevert "heimdal split out krb5_tkt_creds_step_cached_tg...
2020-08-06 Stefan MetzmacherRevert "sq krb5_tkt_creds_step_* static => no KRB5_LIB_...
2020-08-06 Stefan MetzmacherRevert "TODO unfinished _krb5_tkt_creds_context_stage_fn"
2020-08-06 Stefan MetzmacherTODO unfinished _krb5_tkt_creds_context_stage_fn
2020-08-06 Stefan Metzmachersq krb5_tkt_creds_step_* static => no KRB5_LIB_CALL
2020-08-06 Stefan Metzmacherheimdal split out krb5_tkt_creds_step_cached_tgt/krb5_t...
2020-08-06 Stefan Metzmacherheimdal krb5_tkt_creds_step_input got_referral_tgt...
2020-08-06 Stefan Metzmacherheimdal _krb5_tkt_creds_context caller_options; S4U...
2020-08-06 Stefan Metzmachersq krb5_tkt_creds_step_input get_cred_kdc_address_post...
next