.travis.yml: install python3-{crypto,dev,dnspython}