Merge branch 'checktalloc' into tdr
[amitay/samba.git] / m4 / check_python.m4
2009-01-21 Jelmer VernooijMerge branch 'master' of ssh://git.samba.org/data/git...
2009-01-21 Jelmer VernooijMove check_python.m4 to common m4 directory.